Algemene Voorwaarden Slijterij Drankhuis (hierna: Drankhuis) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51751852 en is gevestigd aan Bijlmerplein 521 1102 DP te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  • Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
  • Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  • Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
  • Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Drankhuis.
  • Producten: De Producten die door Drankhuis worden aangeboden zijn alcoholische dranken.
  • Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Drankhuis.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Drankhuis en iedere Overeenkomst tussen Drankhuis en een Koper en op elk Product dat door Drankhuis wordt aangeboden. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Drankhuis aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Drankhuis zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Drankhuis is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

Alle door Drankhuis gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd. Het door Drankhuis gedane Aanbod is vrijblijvend. Drankhuis is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen de termijn zoals vermeld op de website van Drankhuis per afzonderlijk product wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Drankhuis het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Drankhuis gegronde reden te weigeren. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Drankhuis niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Drankhuis kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Drankhuis zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Drankhuis niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Drankhuis heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. Een Aanbod kan door Drankhuis gedaan worden via de website. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Drankhuis, zal Drankhuis de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Drankhuis daaraan niet gebonden. Drankhuis is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft bij koop op afstand (online) het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. Het herroepingsrecht van Koper zijnde een Consument geldt niet indien Koper een Product gekocht heeft in de fysieke winkel van Drankhuis. Dit betreft dan geen koop op afstand. Koper is in dat geval slechts gerechtigd om het Product te ruilen voor een ander Product. Retournering is niet toegestaan. Indien Koper zijnde een Consument een Product gekocht heeft door middel van koop op afstand (online), is hij enkel gerechtigd het Product online te retourneren. Koper zijnde een Consument zal geen online aankopen retourneren in de fysieke winkel.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

Drankhuis zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Drankhuis het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Drankhuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Drankhuis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Drankhuis zijn verstrekt, heeft Drankhuis het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Drankhuis niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Drankhuis, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden. Drankhuis kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling. Drankhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Drankhuis is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Drankhuis bekend was. Koper vrijwaart Drankhuis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn. Het is Koper zijnde een Bedrijf niet toegestaan om Producten van Drankhuis door te verkopen en/of te distribueren.

Artikel 6 – Levering

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Drankhuis of er door andere omstandigheden buiten de macht van Drankhuis enige vertraging ontstaat, heeft Drankhuis recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Drankhuis schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Drankhuis gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien de Producten worden bezorgd door Drankhuis of een externe vervoerder is Drankhuis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Drankhuis gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Drankhuis ter beschikking heeft gesteld. Indien Drankhuis een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. Drankhuis is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Drankhuis is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Drankhuis behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat. Drankhuis of de externe vervoerder is gerechtigd om bij aflevering van het Product naar de leeftijd van Koper te vragen. Koper zal tot de leeftijd van 25 jaar altijd opgave moeten doen van zijn geboortedatum indien de externe vervoerder of Drankhuis daarom vraagt. Indien koper na meerdere malen aanbieden van het pakket, niet reageert, zal derde partij genoodzaakt zijn het pakket te retourneren aan Drankhuis. Hierbij brengt Drankhuis 25% administratiekosten in rekening.

Artikel 7 – Verpakking en transport

Drankhuis verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Drankhuis erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Drankhuis te worden gemeld op [email protected] Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Drankhuis op de wijze zoals door Drankhuis aangegeven. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Drankhuis, conform de retour instructies van Drankhuis. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Drankhuis is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. Terugbetaling is niet mogelijk op een ander rekeningnummer. Indien Verkoper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Drankhuis te wijten is, zal Drankhuis na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Drankhuis.

Artikel 9 – Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of accijnzen. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en accijns, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Drankhuis geen invloed heeft, kan Drankhuis deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de door Drankhuis aangegeven methode. Betaling is mogelijk door middel van iDeal. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Drankhuis. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Drankhuis een andere betalingstermijn overeenkomen. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Drankhuis gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Drankhuis op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Drankhuis heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Drankhuis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Drankhuis kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Drankhuis zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien Drankhuis meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Alle door Drankhuis geleverde zaken, blijven eigendom van Drankhuis totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Drankhuis gesloten Overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Drankhuis zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Voor het geval dat Drankhuis haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Drankhuis of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Drankhuis zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. Drankhuis heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Drankhuis. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Drankhuis zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Drankhuis worden vergoed door Koper.

Artikel 12 – Garantie

Drankhuis staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 13 – Gebruiksvoorschriften Producten

Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Drankhuis op te volgen. Bij consumptie van alcoholische dranken is de wettelijke minimumleeftijd van toepassing. Koper draagt de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de relevante wetgeving bij levering. Alcohol kan een risico zijn voor de gezondheid van de mens, de uitspraken van Drankhuis en haar vertegenwoordigers zoals “Geniet met mate” en “NIX18” moeten daarom nooit als medisch advies geïnterpreteerd worden. Neem bij twijfel contact op met een arts of diëtist. Alcohol mag alleen oraal gebruikt worden. Koper dient zich te onthouden van zogenoemd “slimmen” (het anaal of vaginaal inbrengen van alcohol).

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

Drankhuis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Bovendien is Drankhuis bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Drankhuis gesloten Overeenkomst voortvloeien. Voorts is Drankhuis bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Drankhuis op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Drankhuis de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Drankhuis behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Drankhuis leidt tot aansprakelijkheid van Drankhuis jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Drankhuis in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Drankhuis is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. Drankhuis is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW. Drankhuis is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Drankhuis levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Drankhuis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites. Drankhuis is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Drankhuis staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Drankhuis verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Drankhuis vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Drankhuis binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Overmacht

Drankhuis is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,

(i) overmacht van toeleveranciers van Drankhuis,
(ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Drankhuis zijn voorgeschreven of aanbevolen,
(iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
(iv) overheidsmaatregelen,
(v) elektriciteitsstoring,
(vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
(vii) natuurrampen,
(viii) oorlog en terroristische aanslagen,
(ix) algemene vervoersproblemen,
(x) werkstakingen in het bedrijf van Drankhuis en
(xi) overige situaties die naar het oordeel van Drankhuis buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Drankhuis heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Drankhuis haar verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Drankhuis ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drankhuis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Drankhuis verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Drankhuis berusten uitsluitend bij Drankhuis en worden niet overgedragen aan Koper. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Drankhuis rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drankhuis. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Drankhuis geleverde zaken, dient Drankhuis expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Drankhuis rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Drankhuis gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Drankhuis de betrokkene hierover informeren. Indien Drankhuis op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 20 – Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Drankhuis en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn (eventueel door middel van foto’s), wil Drankhuis de klacht in behandeling kunnen nemen. Drankhuis zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Drankhuis en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Drankhuis heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Drankhuis en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Amsterdam, 6 april 2022